.nhk.or.jp 加密视频下载 | NDM+yt-dlp

Target https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0009 […]

crunch + hashcat : 社工密码组合(11位手机号, 姓名生日缩写),避免超大字典文件

https://www.hackingarticles.in/5-ways-create-dictionary […]

Aircrack-ng+Hashcat_ Wifi爆破2023

抓取握手包 准备 # 关闭网卡占用 airmon-ng check kill # 网卡开监听 airmon-n […]

Python dummy

变量 数据类型 函数 循环 for循环 while循环 交互 \n换行\r\n不同换行机制 条件语句: 实战: […]

使用John The Ripper爆破root弱密码

  安装 检查或更改hash类型 (第二行password的最后一个单词。可改为md5|sha512 […]